2020/05/27
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
خودروهاي واكنش سريع
  • ​پوست اندازی خودروهای واكنش سریع

    ​پوست اندازی خودروهای واكنش سریع

    خودروهایی كه نیروی دریایی آمریكا در دشت و دمن مورد استفاده قرار می دهد و به آن «خودرو با كاربرد واكنش سریع» UTV یا Utility Task Vehicle هم می گویند، پوست انداخته و به روز شده است.